Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.evolum.sk. Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (objednávateľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.evolum.sk je:

 

Blue Lime s. r. o.
Vysoká 4277/12 , Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06
IČO: 51 921 944   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 131224/B

 

Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako podnikanie (napr. pre osobnú spotrebu alebo pre rodinných príslušníkov).

 

Kupujúci (podnikateľ) – kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Predávajúci (dodávateľ) – je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) kupujúci uzatvárať zmluvu.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Špecifikácia poskytovaných služieb

Služba Instabreakfast bude použitá len na propagačné účely Instagramového účtu objednávateľa.Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plný prístup poskytovateľovi služby k Instagram účtu (prihlasovacie meno + heslo).Ďalej sa objednávateľ služby zaväzuje, že počas zmluvnej doby bude dbať na pokyny poskytovateľa služby Instabreakfast. Služba Instabrekfast využíva Instagramový účet objednávateľa na zameranie konkrétnych cieľov na Instagramovej sieti. Toto je veľmi legitímna verzia marketingovej metódy, ktorá zvyšuje rast počtu sledujúcich na účte objednávateľa. Poskytovateľ sa žiadnym spôsobom nezaväzuje ku konkrétnemu počtu nových sledujúcich, komentárov a “lajkov” na účte objednávateľa. Počet nových sledujúcich závisí na kvalite a zaujímavosti zvoleného segmentu siete Instagram objednávateľom. Služba Instabreakfast v cieľovom segmente siete Instagram reaguje na dané príspevky daného segmentu, poskytovateľ nemôže garantovať reakcie na obsah s vhodným materiálom. Poskytovateľ služby je oprávnený, najmä z dôvodu nečakaných situácií, zmeniť dohovorené podmienky – bezodkladne však informuje objednávateľa o zmene. Ak objednávateľ so zmenami nesúhlasí, musí o tom do 5 dní poskytovateľa informovať, prípadne odstúpiť od zmluvy. Inak podmienky prijíma.

Dodacie a platobné podmienky

Dodanie objednanej služby bude podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Termín dodania začína plynúť odo dňa záväzného potvrdenia  spustenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak služba nemôže byť dodaná v dohodnutom termíne budete bezodkladne informovaný predávajúcim o tejto skutočnosti. Objednávateľ súhlasí, že zaplatením služby Instabreakfast rozumie a akceptuje všetky podmienky poskytovaných služieb. V prípade podvodného konania zo strany objednávateľa si poskytovateľ služby vyhradzuje právo prerušiť službu bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy v akejkoľvek výške.

Objednávateľ zaplatí objednanú službu prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Paylike (https://paylike.io) či platby kartou tejto prostredníctvom tejto spoločnosti alebo pomocou platobnej brány PayPal v prospech poskytovateľa. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho pri nadobudnutej službe Instabreakfast v dobe objednania služby. Blue Lime s.r.o. nie je platca DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie služby kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Reklamácia a vrátenie peňazí

Objednávateľ má právo vzniesť požiadavku o prerušenie služby Instabreakfast do 5 pracovných dní od spustenia vybavenia jeho objednávky . Ďalej je objednávateľ povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním elektronickej správy na schránku poskytovateľa support@evolum.sk .  V poskytovateľ služby Instabreakast si vyhradzuje právo 2 pracovné dni na registráciu žiadosti a následné posúdenie – vyhovenie prípadne zamietnutie. Pokiaľ bude žiadosť schválená, služby Instabreakast budú vypnuté po splnení požiadavky a to odo dňa informovania objednávateľa emailom. V prípade schválenia bude objednávateľovi vrátená suma zodpovedajúca počtu dní od doby vypnutia služby do konca pôvodne dohodnutého obdobia poskytovania služby a bude odpočítaná hodinová sadzba vo výške 5,-€/hodina potrebná pre analýzu a spárovanie instagramového profilu klienta s nástrojom služby Instabreakfast.

Záruka

Objednávateľ sa zaväzuje, že bude užívať stránky Instabreakfast len spôsobom, ktorý rešpektujte podmienky poskytovania služieb stránok Instagramu. Poskytovateľ služby Instabrekfast nie je v žiadnom smere zodpovedný za prípadne zablokovanie účtu či zmazanie fotky v sieti Instagram na účte objednávateľa. Poskytovateľ služby Instabreakfast nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie účtu, či predmetu podnikania objednávateľa. Instabreakfast neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za poskytované služby objednávateľovi. Keďže Instabreakfast na poskytovanie služby užíva internetové pripojenie, dostupnosť webových stránok nie je vždy zaručená.

Autorské práva predávajúceho

Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť texty, fotky používané na stránkach poskytovateľa služby Instabreakfast, bez písomného súhlasu zástupcu zo strany poskytovateľa. Instabreakfast a jej služby, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú službu Instabreakfast a  výhradne na vlastné účely.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji poskytovaných služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia služieb . Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Náklady na odstúpenie od zmluvy  znáša spotrebiteľ.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás chránené v súlade s GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov).Podrobné informácie nájdete na odkaze:

https://evolum.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Odhlásenie z odberu

Ak kupujúci alebo uživateľ webových stránok Instabreakfast súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.evolum.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.09.2018.

  Získať followerov na Instagram

  Privedieme na váš Instagramový účet nových ľudí a vybudujeme komunitu ľudí , ktorých záujme váš obsah.

  Vyskúšať 50 followerov zadarmo

  Ponúkame vám možnosť využiť bezplatne Rast Instagramového účtu a tak vyskúšať naše služby.

  Engagement

  Odstránime z vášho účtu fejkové profily a pokúsime sa zlepšiť počet lajkov a komentárov vašich príspevkov.

  Kontakt

   Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o niektoré z našich služieb , napíšte nám !