Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť Blue Lime s.r.o., sídlom: Vysoká 4277/12 , Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 51 921 944 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Osobné údaje a ich spracovanie

V prvom rade nám dovoľte Vás uistiť, že osobné údaje spracúvame za vopred stanoveným legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR.
Sme reklamná agentúra a našou prácou je propagovať výrobky a služby našich klientov, rovnako tak nás samých. Vytvárame reklamu, komunikujeme s Vami prostredníctvom e-mailov, Facebooku,Instaramu, aplikácií a i. (ďalej tiež „obchodná činnosť).

Vaše osobné údaje získavame rôznymi spôsobmi:

 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte Evolum.sk – pokiaľ komunikujete prostredníctvom e-mailu, Facebooku,Instagramu alebo iných sociálnych sietí, aplikácií, telefonicky, vypĺňate kontaktné formuláre alebo objednávky, vypĺňate údaje na webových stránkach, prípadne nám osobné údaje odovzdáte osobne, a i.,
 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte iným prevádzkovateľom/sprostredkovateľom, ktorí nám odovzdajú osobné údaje v súvislosti s našou obchodnou činnosťou, teda za účelom realizácie reklamných kampaní pre našich klientov ,
 • údaje, ktoré spracúvame a ktoré sme získali sami alebo od externých zdrojov bez toho, že by ste nám ich sami zdieľali/odovzdali – tieto údaje získame tým, že používate webové stránky, aplikácie či prostredníctvom sociálnych sietí.

Osobné údaje a ich zhromažďovanie

Konkrétne k tomu, aké osobné údaje môžeme spracovávať:

 • Meno a kontaktné údaje — Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo ,názov Vašej pozície a spoločnosti/zamestnávateľa, vrátane adresy,
 • e-mailovú adresu,
 • Údaje o Vašom požadovanom cielení — Údaj o Vás alebo Vašom projekte, lokalitu cielenia, požadované cielenie na profily
 • telefónne číslo,
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy až do ukončenia – Údaje o Vašom Instagrame a účte na našej webstránke.
 • Prihlasovacie mená a heslá
 • fotografie,texty

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.
 • Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.

 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi Evolum.sk a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach

Účel spracovania osobných údajov

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
  • Upozornenie na dostupnosť služby. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti služby, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti Evolum.sk, ako je opísané vyššie.
  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 • Marketingové ponuky.
  • Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)
   • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
   • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo poverenca na ochranu osobných údajov.
   • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
  • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
  • Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom konvenčnom marketingu.
  • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
  • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Evolum.sk

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných Evolum.sk, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok a na účely internetovej reklamy spoločnosti Evolum.sk. Viac informácií nájdete v samostatnej stránke: https://evolum.sk/cookies

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy a na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
 • b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 • c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
 • e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;
 • f) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;
 • g) verejným orgánom (napr. polícia)

 

Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

 Webová stránka Instabreafast bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri Insbreakfast, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Evolum.sk, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty.

 • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
 • v čase, počas ktorého je Evolum.sk povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Evolum.sk, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.

 Akými právami disponujete?

Z GDPR subjektu údajov vyplývajú nasledujúce práva:

 1. právo na poskytnutie základných informácií ohľadom spracúvania– máme povinnosť Vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od Vás a v prípade, že neboli získané priamo od Vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, kedy dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie alebo najneskôr po prvom sprístupnení, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane,
 2. právo na prístup k osobným údajom– na základe Vašej žiadosti máme povinnosť Vám potvrdiť, či spracúvame Vaše osobné údaje a informovať Vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracúvania, právach na výmaz a i. Poskytneme Vám zároveň kópiu spracúvaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb,
 3. právo na opravu– pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na Vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť,
 4. právo na výmaz– na základe Vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, obzvlášť pokiaľ:
 • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracúvanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na žiadny vyhradený účel, pre ktorý boli spracúvané a nie je tu daný iný účel a právny titul,
 • spracúvali sme osobné údaje protiprávne,
 • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, vrátane profilovania.

Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

 • určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov,
 • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

Prístup k exkluzívnemu obsahu.

Patrite medzi prvých a nezmeškajte tie najlepšie novinky z digitálneho marketingu a sociálnych sietí.

NEWSLETTER S EXKLÚZÍVNYM OBSAHOM. NEZMEŠKAJTE UŽ ŽIADNE NOVINKY ZO SVETA ONLINE MARKETINGU.

Kontaktujte nás

Získajte relevantné publikum bez kupovania fejkov!

Tel: +421 944 625 143
Email : support@evolum.sk
Messenger : http://m.me/evolum.sk
WhatsApp : +421 944 625 143

Copyright© 2018-2023 by Evolum. Všetky práva vyhradené